CEVAP - Centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů - je vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT pracující na území celé ČR od roku 1997. 
Našimi programy podporujícími uvědomování si základních hodnot - hodnoty života, zdraví, lásky, sexuality, harmonického manželství a zodpovědného rodičovství více než 30 000 dětí a dospívajících.

Odborným garantem našich programů je doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. a PaedDr. Zdeněk Martínek. Léta byl naším odborným garantem rovněž prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.

Pořádáme odborné semináře pro pedagogické a sociální pracovníky, metodiky prevence, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, dětských domovů, diagnostických ústavů a domovů mládeže a rodičovskou veřejnost zaměřené na problematiku rizikového chování dospívajících a jeho prevenci, výchovu dětí a dospívajících a jejich přípravu na manželství a rodičovství, na kterých přednášejí naši přední odborníci. Od roku 2000 jsme uskutečnili více než 100 seminářů, kterými prošlo 3 500 účastníků.

Od roku 2010 jsme rozšířili naši činnost o přímou práci s partnerskými a manželskými dvojicemi a rodiči v rámci projektu MPSV na podporu fungující rodiny. Cílem je obnova lásky v rodině na principu bezpodmínečné lásky. Naší učitelkou na tomto poli je známá česká psycholožka žijící v Německu, PhDr. Jiřina Prekopová.

Cíle:
  • prevence rizikového chování dospívajících a jeho následků (zneužívání návykových látek včetně tabákových výrobků a alkoholu, prevence rizikového sexuálního chování a rizikového chování v oblasti psychosociální)
  • rozvoj charakteru dětí a mládeže, výchova dětí a dospívajících ve zralé zodpovědné jedince s vyspělým charakterem, schopné budovat trvalé, hodnotné a harmonické vztahy
  • vedení mladých lidí k vědomí vlastní hodnoty, hodnoty lásky a sexu, věrnosti, manželství, rodičovství a k zodpovědné volbě životního partnera
  • vytváření a upevňování morálních hodnot, zvyšování sociálních kompetencí dětí a mládeže, rozvoj dovedností, které vedou k odmítání všech forem rizikového chování, sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona
  • vedení dospívajících k samostatnému a zodpovědnému rozhodování v situacích, které mohou zásadně ovlivnit jejich život (neuvážený a nezodpovědný sex, alkohol, drogy, tlak vrstevníků,…)
  • posilování rodinných hodnot – práce s partnerskými a manželskými dvojicemi, posilování rodičovských kompetencí (kombinace přednášek a sebezkušenosti)
  • vedení dětí a dospívajících k zodpovědnosti za prostředí, ve kterém žijeme, a k aktivní účasti za jeho ochranu a utváření
 
CEVAP BONUS +

Máte-li zájem o ZASÍLÁNÍ novinek CEVAP, zajímavostí a odborných článků zdarma, ZAREGISTRUJTE se níže:

* Email:
   Jméno:
   Seznamy:
 
 
 
 
CEVAP na Facebooku
facebook_logo