Jdeme společně s láskou

Akreditace MŠMT – DVPP -  č.j. 49 806/2012-201-912

Seminář je určen pedagogům, pedagogickým pracovníkům předškolní a mimoškolní výchovy (volnočasových aktivit), psychologům a výchovným poradcům.

Přehled témat :

Kurz je rozdělen na tři části – v nichž je rovnoměrně zastoupena teorie a praxe

Při praktických cvičeních se nejedná o výuku TERAPIE, ale práce se vede na úrovni PREVENCE!

 

I. blok - 10 hodin

- Jednotný výchovný postoj pedagogů a rodičů

- Význam dobrého vztahu mezi rodiči a pedagogy

- Dysfunkční komunikace v rodině a ve škole, mezi sebou navzájem

- Útok, útěk

Nový životní styl pedagogů a rodičů

- Koncept nového životního stylu

- Láska jako usměrňující síla v životním stylu rodiny a pedagogů

- Handicap – nezpracování konfliktů

- Praktická cvičení zaměřená na sebereflexi

- Usmíření se s vlastními rodiči pod vizualizací, příp. v meditaci – uvědomění si výchovných programů, získaných v dětství, a předávaných dál

- Zamezení přenosu nezpracovaných konfliktů na děti

Výchova dítěte je mezi rodinou a školou oddělena-autorita pedagogů i rodičů je nebezpečně ochromena-výchova se nedaří-narůstají výchovné a psychické potíže dětí a mladistvých

- Pro zdravý vývoj dítěte je důležité a nutné, aby od dospělých, kteří na něj výchovně působí, zažívalo jednotu

- Aby se dítě cítilo dobře a bylo ve shodě samo se sebou i ve shodě se svým okolím, musí být rodiče a pedagogové v dobrém vzájemném vztahu

- Škola je pro dítě rozšířený domov a pedagog patří k rodině dítěte

- Pedagog musí být schopen přijmout nejen dítě, ale i jeho rodiče a celou rodinu

- Mezi pedagogy a rodiče nesmějí být vráženy žádné klíny

- Jak vnést do výchovy dítěte jednotný postoj? Zavést nové pojetí do výchovy ve shodě mezi rodinou a školou - postavené na pilířích učení a výchovné etiky PhDr. J. Prekopové („Škola lásky v rodině“- vzdělávací program, akreditovaný MŠMT)

II. blok - 10 hodin

- Řád v systému rodiny a školy

- Pořadí dětí v sourozenecké řadě

- Výchova srdcem – bezpodmínečné přijetí, pravidla, jasná měřítka, bezpečí, jistoty, důslednost (pevnost, ne tvrdost), podpora tvůrčího myšlení, vytváření úcty před vyššími zákony patřící k řádům stvoření, připravenost vyjadřovat pocity, solidarita, usmíření, nepřetěžování

- Praktická cvičení zaměřená na podporu empatie – aktivní naslouchání, zrcadlení

Základní pilíře výchovné etiky dle PhDr. J. Prekopové

- Usmíření s rodiči: vychovatel v roli pedagoga i rodiče jedná při svém výchovném působení pod vlivem nezpracovaných konfliktů s rodiči – vzniká tzv. přenos, jehož důsledky se ve výchově dítěte projevují nežádoucím způsobem

- Výchova srdcem: empatie, bezpodmínečné přijetí – láska jako usměrňující síla v životním stylu vychovatelů-odmítání trestů, zvl. v podobě fyzických trestů a izolace, pravidla, hranice, jasná měřítka, důslednost, podpora tvůrčího myšlení, síly vůle, připravenost vyjadřovat pocity, neutíkat před konflikty s ostatními, podpora solidarity a usmíření, dovolit dítěti dětskost a nepřetěžovat ho

Řád v systému rodiny a školy:  každý má své nezastupitelné místo

- Komunikace: komunikační brzdy a klíny, předcházení konfliktům, aktivní naslouchání, empatie a rozvoj empatické komunikace, zrcadlení

Emoční konfrontace: 3 stupně řešení konfliktů při jejich vypuknutí

III. blok – 10 hodin

- Praktická cvičení - jak zacházet s konflikty

- Řešení konfliktů při vypuknutí

- Komunikační brzdy

- Emoční konfrontace

- Komunikace a vztah rodič – pedagog, rodina – škola

- Zapojování rodinného systému do systému školy – péče o vytváření propojení a souladu

Harmonizující pojetí výchovy-Jak sjednotit výchovné působení školy a rodiny

- Úcta jako základní postoj k dítěti, k jeho rodičům a celé rodině

- Proměna dysfunkční komunikace ve škole, v rodině a mezi rodinou a školou navzájem

- Uvědomělá péče o vzájemný vztah mezi pedagogy a rodiči

- Kontakt s rodiči jako vytváření nového prvku života třídy-školy

Vzdělávací cíl:

Absolventi vzdělávacího programu si teoreticky i prakticky uvědomí, jak je důležité při výchově dítěte sladit působení školy a rodiny (pedagogů, příp. lektorů a rodičů). Získají vědomosti i praktické komunikační dovednosti postavené na pilířích učení „Školy lásky v rodině“ a výchovné etiky dle PhDr. J. Prekopové – jak při pedagogickém (a všeobecně výchovném) působení  přijímat dítě i jeho rodinu empaticky a bezpodmínečně, jak být v souladu s rozsáhlými možnostmi osobnosti dítěte a jeho vlastní životní cesty s ohledem na jeho rodinu. A to ve shodě mezi školou (příp. jiným vzdělávacím či výchovným zařízením) a rodinou dítěte ve vzájemné úctě a respektu. Působí na proměnu dysfunkční komunikace ve škole, v rodině a mezi rodinou a školou navzájem. Jsou schopni sebereflektovat svoje výchovné zážitky a schopni hledat nové, tvořivé možnosti svých nynějších výchovných postojů. Vzdělávací program působí preventivně proti vyhoření pedagogů, posiluje týmovou práci a podporuje jejich kompetence.

Přehled lektorů

Lektorky Školy lásky v rodině vyškolené PhDr. J. Prekopovou a MUDr. Taťjanou Horkou pracující pod supervizí PhDr. Prekopové a MUDr. Horké
MUDr. Marcela Rozehnalová
Mgr. Alicja Piskáčková
Mgr. Lucie Kašová

Časová dotace: 15 hodin
Cena: 3 980 Kč

 
CEVAP BONUS +

Máte-li zájem o ZASÍLÁNÍ novinek CEVAP, zajímavostí a odborných článků zdarma, ZAREGISTRUJTE se níže:

* Email:
   Jméno:
   Seznamy:
 
 
 
 
CEVAP na Facebooku
facebook_logo