Rizikové chování dospívajících a jeho prevence

Seminář určen sociálním pracovníkům pracujícím s dětmi, mládeží a rodinami, metodikům prevence sociálně patologických jevů, učitelům rodinné výchovy ZŠ, učitelům společenských věd SŠ, SOU, výchovným poradcům, vychovatelům a rodičovské veřejnosti.

Přehled témat :

Odborné přednášky v podání našich předních odborníků  - dorostových lékařů, psychologů, sexuologů, venerologů, gynekologů, lékařů AIDS center, odborníků protidrogové problematiky, romské problematiky a policejního prezidia, představitelů krizových center (Dětské krizové centrum) a neziskových organizací  (Růžová linka, Bílý kruh bezpečí).

Pojetí prevence rizikového chování dospívající mládeže  je  v souladu s dokumentem WHO Zdraví pro všechny v 21. století („Zdraví 21”), který evropským státům navrhl rozsáhlé preventivní aktivity. Náš projekt se vztahuje  především k cíli č. 4 - Zdraví mladých, který žádá, aby do roku 2020 se děti a dospívající mládež stali způsobilejšími ke zdravému životu a schopnějšími dělat zdravá rozhodnutí, aby se podstatně snížil podíl mladých, kteří podléhají zdraví škodlivému chování, k němuž patří konzumace cigaret, alkoholu a drog, a aby se alespoň o třetinu snížilo těhotenství u dospívajících dívek.

Vzdělávací cíl:

Cílem projektu vzdělávání pedagogických pracovníků speciálně zaměřeného na problematiku rizikového chování dospívajících je napomoci metodikům prevence sociálně patologických jevů, výchovným poradcům, vychovatelům a pedagogickým pracovníkům,  kteří jsou s žáky a studenty v denním kontaktu:

1) využívat všech dostupných možností k posílení ochranných faktorů (pozitivní vliv osobnosti pedagoga, jeho působení  na formování osobnosti dětí a dospívajících s využitím individuálního a diferencovaného přístupu, využití a citlivá koordinace vlivu pozitivní vrstevnické skupiny, podpora a posílení pozitivních vlivů rodiny,…)

2) včasně zachytit známky rizikových faktorů signalizujících nebezpečí možnosti  rizikového chování

3) na tyto známky včas a účinně reagovat dalším posílením ochranných faktorů (spolupráce s rodinou, speciálními pracovišti - poradenská centra pro dospívající mládež - spolupráce dorostového lékaře, psychologa, psychiatra, volnočasové aktivity,...)

Účastníci se prostřednictvím setkání s vysoce kvalifikovanými odborníky seznámí s nejnovějšími poznatky, výzkumy a jejich výsledky, z nichž mohou následně čerpat ve své učitelské, sociální, výchovné a rodičovské praxi.

Časová dotace: 25 hodin
Cena: 2 100 Kč

 
CEVAP BONUS +

Máte-li zájem o ZASÍLÁNÍ novinek CEVAP, zajímavostí a odborných článků zdarma, ZAREGISTRUJTE se níže:

* Email:
   Jméno:
   Seznamy:
 
 
 
 
CEVAP na Facebooku
facebook_logo