Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách

 Akreditace MŠMT – DVPP -  č.j. 49 806/2012-201-912

Seminář je určen sociálním pracovníkům pracujícím s dětmi, mládeží a rodinami, metodikům prevence sociálně patologických jevů, učitelům rodinné výchovy ZŠ, učitelům společenských věd SŠ, SOU, výchovným poradcům, vychovatelům a rodičovské veřejnosti.

Přehled témat :

Agrese a agresivita u dětí a mládeže

 • Seznámení se základními pojmy
 • Varianty agresivního chování u dětí a mládeže a jejich příčiny ( vliv dědičnosti, prostředí rodinného a společenského, apod. )
 • Spouštěče agresivního chování
 • Druhy agresí, řešení agresivity
 • Agresivita a trest – způsoby a formy trestání, pravidla při používání trestu
 • Alternativní možnosti řešení agresivního chování (např. práce s tělem u agresivního jedince)

Šikana jako narušení vztahů ve skupině

 • Vymezení pojmů  šikana, teasing, apod.
 • Stadia šikany a  jejich rozpoznávání
 • Projevy šikanujícího chování – typy obětí, typy agresorů,  varovné signály šikany
 • Strategie vyšetřování šikany ( vyvarování se základních chyb )
 • Metody řešení šikany – metoda usmíření, metoda vnějšího nátlaku
 • Základní práce se skupinou s projevy šikany – možnosti využití psychoterapeutických her

Šikana ve školním prostředí a její řešení

 • Základní sociální potřeby dítěte - potřeba místa, péče, bezpečí, podpory a limitu
 • Nestandardní formy sociometrických šetření ve třídě  - zmapování vztahů ve třídě
 • Praktické hrové techniky na zvládání šikanujícího chování  a psychosociální hry

Vzdělávací cíl:

Cílem projektu je vést účastníky k tomu, aby:

1. dokázali předcházet rozvoji šikanujícího chování ve školách na základě  včasného rozpoznávání agresivního chování, jeho příčin a  varovných signálů šikany v nejrůznějších možných projevech a podobách.

2. tam, kde už šikana existuje, ji dokázali rozpoznat. Dále aby uměli rozpoznat, v jakém stadiu se šikana nachází, jak se projevuje, kdo je oběť a kdo agresor.

Jedním z hlavních cílů je naučit účastníky strategii vyšetřování šikany (vyvarování se základních chyb), jednotlivým metodám řešení šikany a základní práci se skupinou s projevy šikany za využití psychoterapeutických her.

Seminář vybavuje účastníky konkrétními poznatky a dovednostmi a zároveň také vědomím vlastních hranic, kdy situace v některých případech může být natolik vážná, že již není v silách učitelů a vychovatelů ji samostatně řešit, a je tedy třeba vyhledat odbornou pomoc. Rodičům seminář napomáhá rozpoznat varovné signály šikany u svého dítěte a včas a na správném místě zasáhnout.

Časová dotace: 24 hodin
Cena:
3 430 Kč

 
CEVAP BONUS +

Máte-li zájem o ZASÍLÁNÍ novinek CEVAP, zajímavostí a odborných článků zdarma, ZAREGISTRUJTE se níže:

* Email:
   Jméno:
   Seznamy:
 
 
 
 
CEVAP na Facebooku
facebook_logo