Výchova charakteru jako esence výchovy


Seminář určen sociálním pracovníkům pracujícím s dětmi, mládeží a rodinami, metodikům prevence sociálně patologických jevů, učitelům rodinné výchovy ZŠ, učitelům společenských věd SŠ, SOU, výchovným poradcům, vychovatelům a rodičovské veřejnosti.

Přehled témat :

 • Úvod do výchovy charakteru: problémy a úskalí moderní výchovy
 • Výchova charakteru jako esence výchovy, model  „vyvážené výchovy”
 • Výchova pro život:

- úběžníky výchovy,

- provázející model výchovy*

- hledání smyslu,

- dovednosti pro život,

- pozitivní myšlení a prožívání

 • Zásady smysluplného života, životní cíle a  kroky k jejich naplnění
 • Příčiny a řešení konfliktů

Témata  rozšířena o prožitkovou část, zahrnující  cvičení a psychohry z oblasti:

 • sociální percepce (sledovány dvě roviny percepce: co a jak o sobě sděluji já sám a jak vnímám druhé, resp. jak jsem jimi vnímán)
 • sociální komunikace (verbální a neverbální), komunikační dovednosti
 • sociální interakce (kooperace, týmová spolupráce)
 • řešení konfliktů, expozice zátěžovým situacím

Vzdělávací cíl:

Cílem semináře je pomoci pedagogickým pracovníkům, aby:

 • do svého pedagogického umění začlenili dovednosti  a zvláště pak postoje, které se zakládají na pevných morálních hodnotách.
 • byli schopni pomáhat dětem a  dospívajícím být sebou samým, stát se harmonickou, autentickou a  socializovanou osobností, která je schopna si  vytvářet  svůj obraz světa a najít si v tomto světě své místo a zároveň dokáže být empatická, žít pro druhé a pomáhat jim.
 • pomohli dětem a  dospívajícím v přípravě na život v širším společenství  rodiny a společnosti, aby se stali jednou zralými lidmi schopnými utvářet harmonická manželství, odpovědnými rodiči a světoobčany pečujícími o prostředí, ve kterém budou žít.

Časová dotace: 15 hodin
Cena: 1 550 Kč

 
CEVAP BONUS +

Máte-li zájem o ZASÍLÁNÍ novinek CEVAP, zajímavostí a odborných článků zdarma, ZAREGISTRUJTE se níže:

* Email:
   Jméno:
   Seznamy:
 
 
 
 
CEVAP na Facebooku
facebook_logo