Příprava na manželství a rodičovství

 

Seminář určen sociálním pracovníkům pracujícím s dětmi, mládeží a rodinami, metodikům prevence sociálně patologických jevů, učitelům rodinné výchovy ZŠ, učitelům společenských věd SŠ, SOU, výchovným poradcům, vychovatelům a rodičovské veřejnosti.

Přehled témat :

Příprava na manželství

 • Mužská a ženská identita: biologická charakteristika muže a  jeho sociální role, biologická charakteristika ženy a její sociální role
 •  Co si oba partneři přinášejí z původní rodiny: dědičnost a model manžela a manželky převzatý od rodičů
 •  Vývoj partnerského vztahu : stadia intimity
 •  Zamilovanost a zralá láska
 •  Rodina jako škola lásky
 •  Konflikty a  jejich řešení

Příprava na rodičovství

 •  Vývoj rodičovských postojů
 •  Charakteristika zralé rodičovské lásky, láska a péče matky, láska a péče otce
 •  Rodičovství v prenatálním období
 •  Nároky na rodiče v průběhu vývoje dítěte
 •  Rodina jako sociální děloha
 •  Osobní integrita jako předpoklad úspěšného rodičovství
 •  Rizika nezralého rodičovství a nechtěného těhotenství 

Etika lásky a sexuality

 •  Zdravotní, psychologické a sociální důsledky rizikového chování v sexuální oblasti, rizikové faktory, ochranné faktory
 •  Zodpovědnost  v sexuálním chování
 •  Svoboda a svědomí

Témata  rozšířena o prožitkovou část, zahrnující cvičení a psychohry.

Vzdělávací cíl:

Cílem semináře je napomoci účastníkům při vedení dětí a  dospívajících k uvědomění si hodnot manželství a  rodičovství a ujasnění si hodnoty harmonického manželství jako nejpevnějšího a nejjistějšího svazku a optimálního prostředí pro výchovu dětí, kde se naplňují základní psychologické potřeby dítěte (potřeba identity, bezpečí a jistoty, otevřené budoucnosti, smysluplnosti a stimulace).

Rodičovství je nejhlubší formou lásky. Představuje vrchol morálního vývoje člověka. Netýká se jen uzavřené rodiny. Z toho vyplývá další cíl semináře, a  to motivovat účastníky k tomu, aby jako dospělí lidé, učitelé a  vychovatelé, zodpovědní za výchovu budoucí generace, začlenili do svého přístupu k dětem a mládeži  právě přístup rodičovský, jako přístup, který otvírá  nové perspektivy na cestě k prosperitě rodiny a tím i celé společnosti.

Časová dotace: 15 hodin
Cena: 1 550 Kč

 
CEVAP BONUS +

Máte-li zájem o ZASÍLÁNÍ novinek CEVAP, zajímavostí a odborných článků zdarma, ZAREGISTRUJTE se níže:

* Email:
   Jméno:
   Seznamy:
 
 
 
 
CEVAP na Facebooku
facebook_logo