Prevence násilí na dětech

Akreditace MŠMT – DVPP -  č.j. 49 806/2012-201-912

Seminář určen sociálním pracovníkům pracujícím s dětmi, mládeží a rodinami, metodikům prevence sociálně patologických jevů, učitelům rodinné výchovy ZŠ, učitelům společenských věd SŠ, SOU, výchovným poradcům, vychovatelům a rodičovské veřejnosti.

V každém konkrétním semináři je volen způsob práce odpovídajícím způsobem pro cílovou skupinu přihlášených účastníků respektující různé kompetence a povinnosti vyplývající z pracovního zařazení (sociální pracovníci, metodici prevence, ředitelé, učitelé, vychovatelé, výchovní poradci). V semináři je rovněž rozlišen přístup a způsob práce s ohledem na různé věkové skupiny dětí a dospívajících, jejich vývojové zvláštnosti a nejčastěji se vyskytující problémy v té které skupině dětí a dospívajících.

Přehled témat :

Přednášky –  14 hodin:

 • východiskem jsou výsledky a závěry první světové zprávy o násilí na dětech (formy, výskyt, příčiny, identifikační markry, rizika, následky týrání a zneužívání dětí v rodině, šikanování ve škole, komerční sexuální zneužívání dětí ve společnosti, deprivace potřeb v jakémkoli prostředí, vývoj závislosti) – 4 hodiny
 • stres, bolest, trauma, dynamika viktimizace, posttraumatická stresová porucha, autodestruktivní a suicidální chování dětí a dospívajících – 4 hodiny
 • sociálně patologické chování dětí a mladistvých – 3 hodiny
 • interdisciplinární spolupráce, případové konference, zájem dítěte, krizová intervence - její principy a roviny – 3 hodiny

Dílny –  26 hodin:

– prožitková forma, zvýšení ochoty k participaci dětí na preventivních aktivitách, zvýšení citlivosti dětí i pedagogů a vychovatelů v oblasti mezilidských vztahů s posilováním vzájemné úcty, pěstování pozitivního a respektuplného klimatu.

Seminář se skládá z těchto částí:

 • základy dramatické výchovy – sociohry, psychohry, prvky dramatické výchovy formou modelové scénky krizové intervence jako nejúčinnější formy primární prevence násilí a sociální patologie ...4 hodiny
 • rozpoznávání emocionální traumatizace dítěte, orientační identifikace rizikových dětí s cílem věnovat jim speciální pozornost v rámci vyučovacího procesu ...4 hodiny
 • relaxační techniky jako základní nástroj pro práci s dětmi s cílem zvýšit jejich schopnost  cílené koncentrace pozornosti a zvládání zátěže...4 hodiny
 • program investice do výjimečnosti – princip individuální práce s dítětem ohroženým sociální patologií...4 hodiny
 • nácvik jednoduchých technik ke zvládání stresu ve škole ...3 hodiny
 • skupinová vztahová dynamika dětí a mladistvých, základy systemické práce se skupinou...4 hodiny
 • analýza kasuistik a situací ze školního prostředí ...3 hodiny

Vzdělávací cíl:

 • zvýšení profesionality pedagogických pracovníků, metodiků prevence a výchovných poradců
 • teoretická východiska (objem informací, porozumění souvislostem, kauzalitě příčin a následků v rovině chování dítěte a jeho poruch, dynamice traumatu a stupně poškození)
 • osobnost pedagoga (základy technik práce se skupinou dětí a dospívajících, využití dramatické, výtvarné a hudební výchovy jako efektivního nástroje prevence)
 • sociální kompetence (včasná detekce ohrožených dětí a odborná krizová intervence – respektování hranic kompetence jednotlivých profesí, co vyplývá z jejich překročení, odkaz na příslušná odborná pracoviště)
 • etika (interdisciplinární spolupráce, systémové násilí, zájem dítěte)

Seminář je veden za účelem zvýšení respektu a odpovědnosti za naplňování zejména emocionálních, sociálních a duchovních potřeb dětí v prostředí školy. Profesionalita preventistů, učitelů, vychovatelů a výchovných poradců je základním předpokladem pro efektivitu preventivních aktivit a participaci dětí. Vzdělávání preventistů, učitelů a výchovných pracovníků je tedy nástrojem lidskoprávní výchovy, který umožní sociální komunikaci v prostředí školy optikou zájmu dítěte a je zaměřen na významnou prioritu – násilí, resp. ochranu dětí před násilím.

Časová dotace: 40 hodin: 14 hodin – přednášky, 26 hodin - dílny
Cena: 5 500 Kč

 
CEVAP BONUS +

Máte-li zájem o ZASÍLÁNÍ novinek CEVAP, zajímavostí a odborných článků zdarma, ZAREGISTRUJTE se níže:

* Email:
   Jméno:
   Seznamy:
 
 
 
 
CEVAP na Facebooku
facebook_logo